Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Import dữ liệu ngân hàng (Phiếu báo nợ, Báo có)

Mẫ file import dữ liệu ngân hàng

Download mẫu

1: Menu vào tiện ích Import dữ liệu

2: Giao diện tiện ích

3: Các bước thực hiện

3.1: Click Thêm mới

3.2: Kiểm tra Phiếu báo có, Phiếu báo nợ, Các cặp tài khoản Nợ, Có tương ứng với các phiếu kế toán

- Chọn tài khoản ngân hàng nếu có

3.3: Click Import Excel

- Chọn file excel muốn import

-Sau khi chọn file phần mềm load thông tin ngân hàng lên lưới 

-Kiểm tra thông tin mã khách hàng, tài khoản nợ, có ứng với từng đầu phiếu

3.4: Sau khi kiểm tra thông tin tiến hành Lưu tạm

Thông báo thêm dữ liệu thành công!

Kết thúc quá trình

Kiểm tra phiếu đã import tại Nghiệp vụ --> Danh sách các phiếu tài chính --> Phiếu báo có/Báo nợ